Regulamin

prezzo farmaco priligy €2.72

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową https://www.budka-krasnoludka.pl/, zwany dalej „ Sklepem Internetowym ” jest BUDKA KRASNOLUDKA Marta Czapska, Bezcenna 8, 07-410 Tobolice, NIP: 7181649706. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@budka-krasnoludka.pl lub pod nr. tel.: +48 502 631 354

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

5. Właściciel https://www.budka-krasnoludka.pl/ zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Administrator danych osobowych – jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego [podać adres].

2. Powierzenie danych osobowych – to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam wszystkie przekazane przez nas dane osobowe

3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.budka-krasnoludka.pl/, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

4. Właściciel – BUDKA KRASNOLUDKA Marta Czapska, Bezcenna 8, 07-410 Tobolice, NIP: 7181649706

5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

7. Newsletter– usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

10. Dropshipping- model sprzedaży polegający na przekazaniu zamówienia klienta do firmy (najczęściej producenta) w celu dalszej realizacji umowy sprzedaży. Dropshipping nie zmienia stron umowy sprzedaży.

11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

12. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

• dostęp do sieci Internet;

• adres poczty email.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce prywatności sklepu, udostępnionej pod adresem https://budka-krasnoludka.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci-sklepu/7  i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

• dostępu do statusu oraz historii zamówień;

• otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

• informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

• zamówienia Produktu,

• zmiany swoich danych;

• zmiany swojego hasła;

• sprawdzenia swoje zamówienia;

• całkowitego usunięcia swojego konta.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej.

9. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień

1. Sklep zobowiązuje się do zamówienia towaru na rzecz kupującego, stającego się importerem towaru w cenie, na którą składają się:

• koszt towaru

• opłatę za usługę zamówienia towaru na rzecz Kupującego pobieraną przez Sklep

• koszty dostawy i płatności

2. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Kupującemu złożenie zamówienia u Sprzedawcy o każdej porze. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Zamówienia należy składać w języku polskim.

4. Kupujące w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Kupujący składa zamówienie w następujący sposób:

• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

• podanie danych do formularza rejestracyjnego

• akceptacja „pełnomocnictwa”

• wybór formy płatności

• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie”

• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

6. Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

7. W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, Usługodawca przesyła potwierdzenie zamówienia do Kupującego, które zawiera:

• Dane Sprzedawcy

• Nr zamówienia

• Opis produktu

• Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

• Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy koszty płatności, dostawy

• Formę dostawy oraz termin jej wykonania

• Sposób płatności

• informacje dotyczące odstąpienia od umowy

• informacje dotyczące zwrotów związanych z niezgodnością towaru z umową.

8. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

• Sprawdzeniu przez Usługodawce kompletności wysłanych danych

• Skontaktowaniu się mailowo lub telefonicznie z zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

• Jeśli Kupujący potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

9. Częściowa kompletacja zamówienia – Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku Kupujący otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego.

10. Usługodawca ma możliwość:

• Zmiany cen oraz ilości towaru w ofercie

• Wycofania poszczególnych produktów z Sklepu

• Wprowadzenia nowych towarów w Sklepu

• Przeprowadzenia oraz odwołania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży Zmiany i modyfikacje wprowadzone zostaną ze skutkiem jedynie dla stosunków prawnych powstałych po ich wejściu w życie. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

11. Zamówienie zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę w ciągu 24 – 48 godzin w przypadku dni roboczych.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci Kupującemu należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Kupującego o niemożliwości spełnienia świadczenia.

14. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

15. W sytuacji, gdy Kupujący nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 13, a dokonał wcześniej zapłaty, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.

VI. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

• przelewu bankowego;

• gotówka za pobraniem;

• zapłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU;

• gotówką przy odbiorze.

2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VII. Ceny

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:

• kurier InPost;

• paczkomaty InPost;

• odbiór osobisty.

2. Termin dostawy to 24-48 godzin w dni robocze, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

IX. Usługa Newslettera

1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.

2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.

3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter

4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.

5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

X. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma BUDKA KRASNOLUDKA Marta Czapska, Bezcenna 8, 07-410 Tobolice, NIP: 7181649706 adres email: kontakt@budka-krasnoludka.pl.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: BUDKA KRASNOLUDKA Marta Czapska, Bartosza Głowackiego 35A, 07-410 Ostrołęka

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

• świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

XI. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

4. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

• listownie na adres: BUDKA KRASNOLUDKA Marta Czapska, Bartosza Głowackiego 35A, 07-410 Ostrołęka,

• elektronicznie na adres: kontakt@budka-krasnoludka.pl 

• telefonicznie, nr tel.: 502 631 354,

5. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. 6. Sklep ma obowiązek ustosunkować się do żądań postawionych w reklamacji przez Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

7. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Klienta.

8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać reklamację w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny biorąc pod uwagę rodzaj Produktu oraz wadę.

13. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt.

15. Uszkodzenia mechaniczne – jeżeli nie są wynikiem wad produktu – powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

16. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

17. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

XII. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).

2. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo Dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi Księgowe oraz w przypadku produktów dostarczanych na zasadach dropshippingu firmie realizującej obsługę zamówienia.

3. Dane Państwa będą przetwarzane przez:

  • Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi – dane przekazane podczas składania zamówień;
  • Okres pełnych 5 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  • Okres świadczenia usługi Konta użytkownika, newsletteru w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta lub zapisywania się do newsletteru.

4. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.

6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi. 8. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

XIII. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem Regulamin sklepu internetowego

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

4. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

6. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji ( więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.

7. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

8. Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Koszyk